Предстоящи мерки:

Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

30
Мар2019
ОИЦ Смолян - инфо събитие - 01.04.2019

ОИЦ Смолян - инфо събитие - 01.04.2019

ОИЦ – СМОЛЯН ЩЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД На 01 април 2019 г. /понеделник/, от 15:00 часа, на площада пред сградата на Общинска...

20
Мар2019
Окончателно одобрение на проекти по ОПИК

Окончателно одобрение на проекти по ОПИК

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност одобри Оценителния доклад на МИГ Кирково-Златоград, с който се финансират 7 проекта, предоставени пред МИГ...

18
Мар2019
Проекти за публична инфраструктура

Проекти за публична инфраструктура

Приключи оценката на подадените пред МИГ Кирково-Златоград проекти по публичната мярка 7,2 – „Инвестиции в дребна по мащаби инфраструктура”. Оценителната комисия класира две проектни предложения...

17
Мар2019
Какво реши УС през март 2019?

Какво реши УС през март 2019?

Управителният съвет на МИГ проведе свое редовно заседание през месец март. На него членовете приеха Оценителния доклад и предложеното класиране на оценителната комисия за проектите,...

14
Мар2019
33 проекта по мярка 6.4 подадени пред МИГ

33 проекта по мярка 6.4 подадени пред МИГ

33 проекта подадени пред МИГ На 11 март приключи първия прием на проектни предложения, организиран от МИГ Кирково-Златоград, по мярка 6,4 – Инвестиции в неземеделски...

 

Проект на документация по Мярка ЧР-1

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград"

дата на откриване на общественото обсъждане:            21.02.2019 г. 17:00 ч
дата на приключване на общественото обсъждане:       01.03.2019 г.,09:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане  документация за проектни предложения по горепосочената процедура, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие.
МИГ Кирково-Златоград публикува проект на  Обявата за прием, Условията за кандидатстване, както пълния комплект с документи, съдържащ Приложенията към Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с два  крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

2.Дейности за активиране на икономически неактивни младежи (от 15 до 29 г. вкл.), които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;  

3.Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

4.Психологическо подпомагане;

5.Предоставяне на мотивационно обучение;

6.Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

7. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

8.Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;

9.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;

 

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 09:00 ч. на 01.03.2019 г.  на  електронна поща:      

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com