Община Кирково

Община Кирково е втората по население и трета по територия в област Кърджали. Разположена е в региона на Източните Родопи върху площ от 538 кв.км. Южната граница на общината съвпада с държавната граница с Република Гърция.

Прочети повече...

Община Златоград

Изтегляне

Община Златоград е част област Смолян, разположена е на границата между ридовете на Западните и Източнитe Родопи. Общинският център град Златоград е най-южният български град и е разположен само на 4 км от българо-гръцката граница и на 75 км от Бяло море.

Прочети повече...

Актуални Новини

13
Юни2019
Прием на проекти за  културно/природно наследство и публична туристическа инфраструктрура

Прием на проекти за културно/природно наследство и публична туристическа инфраструктрура

МИГ Кирково-Златоград обяви набиране на проекти по иновативната мярка 7.5.1, насочени към инвестиции за туристическа инфраструктура за публично ползване, както и за широк набор дейности...

02
Юни2019
Прием на социални и здравни проекти

Прием на социални и здравни проекти

Стартира нов прием на проекти от МИГ Кирково - Златоград“, с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси. Обявена е процедура: BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково...

31
Май2019
Приключи приема по проекти за обучение и заетост

Приключи приема по проекти за обучение и заетост

До крайния срок за подаване на проектни предложения по Мярка ЧР-1 "Достъп до заетост на икономически неактви и и безработни лица...и инвестиции l повишаване квалификацията...

29
Май2019
Последен ден  за  първи прием на проекти по обучение и заетост

Последен ден за първи прием на проекти по обучение и заетост

На 30.05.2019 г в 17:00 часа изтича първия краен срок за прием на проектни предложения по мярка ЧР-2 на МИГ Кирково-Златоград. Процедурата е предназначена за...

22
Май2019
 Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г.

Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г.

Една година след стартирането си, Местна инициативна група подписа първите си договори на 20.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството...

 

Проект на документация по Мярка ЧР-1

Обществено обсъждане на проект на документация по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград"

дата на откриване на общественото обсъждане:            21.02.2019 г. 17:00 ч
дата на приключване на общественото обсъждане:       01.03.2019 г.,09:00 ч.

Местна инициативна група  Кирково-Златоград обявява за обществено обсъждане  документация за проектни предложения по горепосочената процедура, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014-2020 за Водено от общностите местно развитие.
МИГ Кирково-Златоград публикува проект на  Обявата за прием, Условията за кандидатстване, както пълния комплект с документи, съдържащ Приложенията към Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях, във връзка предстоящото обявяване на горепосочената процедура с два  крайни срока за кандидатстване и   на основание   чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ  и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места. Чрез мярката ще се насърчава устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1.Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;

2.Дейности за активиране на икономически неактивни младежи (от 15 до 29 г. вкл.), които не са в образование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.;  

3.Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;

4.Психологическо подпомагане;

5.Предоставяне на мотивационно обучение;

6.Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;

7. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;

8.Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;

9.Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице;

 

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 09:00 ч. на 01.03.2019 г.  на  електронна поща:      

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

ДОКУМЕНТИ:

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com