Управителният съвет на МИГ проведе свое редовно заседание през месец март.

На него членовете приеха Оценителния  доклад и предложеното класиране на оценителната комисия за проектите, подадени по Мярка 7,2 - Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура. По мярката можеше да кандидатстват общини и сдружения. Предложени за финансиране са две проектни предложения.

На заседанието се одобри и състав на комисията по подбор на проекти по другата мярка с приключил прием - 6,4.  Срокът за оценка на комисията е 22 април 2019. Другите обсъдени въпроси на заседанието са приемане на материалите за предстоящото общо събрание  - 21.03.2019,  актуализиране на индикативния график за 2019 г, разширяване на списъка с външни оценители и оценители от състава на Общото събрание (одобрени са заявленията на Борислав Хаджиев-външен експерт оценител, вписан в централизирания списък на ЦКЗ, Минка Хаджиева и Ваня Димитрова- представители на Общото събрание).  

УС изготви предложение до Общото събрание за определяне на приоритетни критерии за класиране на проекти при равен брой точки, в случай на недостатъчен финансов ресурс. Като такива се предлагат:

За Мярка 4,1  :  1-Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства:  2 - Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

За Мярка 4,2 – 1. Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури) - над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори;  2-Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса

 За Мярка 7,5-  1.Проектът включва комбинирани дейности по опазване на природното и културното наследство: 2-Дейностите предвиждат разнообразяване на  туристическите дейности или създаване на нов туристически продукт/услуга:

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com