Приключи оценката на  подадените пред МИГ Кирково-Златоград проекти по публичната  мярка  7,2 – „Инвестиции  в дребна по мащаби инфраструктура”.  Оценителната комисия класира две проектни предложения – на Община Златоград,  предназначено за изграждане на паркови пространства и на Община Кирково – за полагане на тротоарна и асфалтова настилка на  7 улици. Общата стойност на проектите е 782 хил лв.

Оценителният доклад е одобрен от Управителния съвет на МИГ и е изпратен за утвърждаване от Управляващия орган на Програмата/ДФЗ.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com