Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност  одобри Оценителния доклад на МИГ Кирково-Златоград, с който се финансират  7 проекта, предоставени пред МИГ по Мярка ИК 2,2 – Подобряване производствения капацитет на малки и средни предприятия. Одобрените фирми ще бъдат поканени за подписване на тристранен договор с МИГ и  УО но ОПИК. 

Финансираните  проекти са на обща стойност  2 169 577 лв, от които  10% е собствен принос на кандидатите. Чрез проектните дейности ще бъде осигурена високотехнологична апаратура и внедряване на нови технологии в предприятията, които ще позволят  повишаване на  производствения капацитет, създаването на конкурентни продукти и експортна ориентация. Одобрените фирми  развиват дейността си в Златоград и Кирково,   в четири различни групи икономически дейности, което е  в подкрепа на диверсификацията на местната икономика. 

Финансираните проекти са в рамките на първата обявена процедура на МИГ Кирково-Златоград в изпълнение на Стратегията за местно развитие-СВОМР.

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com