Отворени приеми:

Приключи за оценката на проектни предложения по мярка  6,4 на МИГ Кирково-Златоград – Инвестиции в неземеделски  дейности. По процедурата бяха подадени   общо  33 проекта за обща стойност  3,44 млн. лв, което надвишава с 2,7 пъти финансовия ресурс по мярката.

Оценката протече в  два етапа и  се извърши от външни експерт-оценители.   На етап Административно съответствие и допустимост са отхвърлени два проекта.  Отхвърлените кандидати са получили уведомление за това.

След техническа и финансова оценка, съгласно предварително обявените критерии,  за финансиране са предложени 11 проектни предложения, а за  4 проекта (които са с равен брой точки и за които не достигат средства) е предложено да бъдат изпълнени с по-нисък процент финансиране. 

Предстои одобрение на оценките.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com