Отворени приеми:

Стартира прием на проекти по първата мярка на МИГ Кирково-Златоград от  Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси. Тя включва инициативи чрез активиране, обучение и заетост.  Процедурата обединява  възможности на три категории  - както на търсещите работа или неактивни лица, така и за младежите. Заетите биха могли също да се включат, за да бъдат по-конкуретнти и продуктивни на своите работни места.

Кандидати могат да бъдат работодатели (всички регистрирани юридически лица, извършващи и стопанска дейност), както и двете общини. Проектите могат да са в партньорство с фирми, сдружения, общини. 

Проектите са подават в два периода за прием - първи - до 30.05.2019 и втори - непосредствено след това - до 30.06.2019 чрез електронен формуляр в ИСУН 2020.

Примерни проектни дейности:

  • първа група - посреднически услуги, дейности за активиране, информациони кампании, борси и ателиета, професионално информиране и психологическо подпомагане;
  • втора група - обучение - професионална квалификация, ключови компетентности и мотивационно обучение;
  • трета група - заетост след обучение или посредничество, заетост по време на работа, стажуване. 

Разходите следва да бъдат използвани за възнаграждения и осигуровки, за командировки, за обучени, за материали (за първа и трета група дейности), за материални активи на новооткритите работни места (до 35% от преките проектни разходи), за нематериални активи, за непреки разходи (точно 10%).

Стойността на един проект е от 25 хиляди до 200 хиляди евро, при 100% финансиране. Има изискване за устойчивост - 3 месечна заетост на 50% от обучените заети и на всички включени заети лица.

Дейностите по мярката предлагат много възможности както  за фирми,  така за общини и сдружения. Насърчаваме вашето участие.

При нужда от информация,  посетете офисите на МИГ в Златоград или Кирково или официалния сайт на МИГ  - http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/224-224-1-24-04-2019-30-05-2019 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com