Актуални приеми:

На 09.05.2019 г. Кметът на община Кирково Шинаси Сюлейман подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“. Проект: Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в село Кирково, община Кирково.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com