Отворени приеми:

Една година след стартирането си, Местна инициативна група  подписа първите си договори на 20.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти в Министерството на икономиката. Те са по процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.033 - МИГ Кирково – Златоград „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково – Златоград“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020), с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на БФП на одобрените за финансиране проектни предложения е 1 952 619.89 лева, а стойността на общо допустимите разходи възлиза на 2 169 577.64 лева.

Сключените договори са със следните класирани бенефициенти и проектни предложения:

1.    КИРКОВО ООД с.Кирково – „Повишаване на производителността и експортния потенциал на "Кирково" ООД“;

2.    ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД гр.Златоград  – „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на“ ЗММ – Златоград“ АД“;

3.    СВОБОДА-97 АД гр.Златоград  – „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в "СВОБОДА- 97"АД“.

4.    ЕМТЕКС 05 - АМЕДИЯ ПАШОВА ЕТ гр.Златоград  – „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в ЕТ Емтекс 05- Амедия Пашова.“;

5.    БЕЛОТЕКС-95 АД гр.Златоград  – „Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж на „БЕЛОТЕКС - 95 АД“;

6.    "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова" ЕООД гр. Златоград  – „Подобряване на производствения капацитет на "ЕС БИ ЕН - Виолета Беширова"- ЕООД“;

7.    САТЕЛИТ - ТМ - АНТОН СИМЕОНОВ ЕТ гр. Златоград  - „Подобряване на капацитета за растеж на ЕТ САТЕЛИТ ТМ – АНТОН СИМЕОНОВ, чрез внедряване на високотехнологично оборудване за добавяне на нови характеристики и подобряване на качеството на съществуващите услуги.“;

Със спечелените средства в рамките на проектите, фирмите ще подобрят качеството на произвежданите продукти и ще затвърдят позициите на настоящите пазари и навлизане на нови такива, създаване на нови работни места и подобряване на производственият капацитет и конкурентоспособността на територията на МИГ Кирково - Златоград.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com