Отворени приеми:

На 30.05.2019 г в 17:00 часа изтича първия краен срок за прием на проектни предложения  по мярка ЧР-2 на МИГ Кирково-Златоград. Процедурата е предназначена за работодатели (всички регистрирани юридически лица, извършващи и стопанска дейност, независимо от правната форма), както и двете общини, които планират инициативи чрез активиране, обучение и заетост. Дейностите могат да бъдат три групи  – посреднически и информационни услуги,  обучения (професионална квалификация, ключови компетентности или мотивационни), заетост след обучение или посредничество.  Разходите следва да бъдат използвани за възнаграждения и осигуровки, за командировки, за обучения, за материали (за първа и трета група дейности), за материални активи на новооткритите работни места (до 35% от преките проектни разходи), за нематериални активи, за непреки разходи (точно 10%).

Стойността на един проект е от 25 хиляди до 200 хиляди евро, при 100% финансиране.

При наличие на остатъчни средства, от 31 май до  30 юни 2019 г., ще бъде обявен втори прием по мярката. Тя се изпълнява в рамките на  Оперативна Програма Развитие на човешките ресурси.

З0 Май 2019 – първи краен срок;

30 Юни 2019 – втори краен срок;

За допълнителна информация:  http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/224-224-1-24-04-2019-30-05-2019 

или в ИСУН  2020.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com