Актуални приеми:

До крайния срок за подаване на проектни предложения по Мярка ЧР-1 "Достъп до заетост на икономически неактви и и безработни лица...и инвестиции l  повишаване квалификацията на заетите лица", обявена от МИГ Кирково-Златоград по ОПРЧР са подадени 5 проектни предложения на обща стойност 1 405 917 лв.  На свое заседание, проведено на 31 май 2019 г, Управителният съвет на МИГ сформира Комисия, която до 11 юли да извърши оценка на представените проекти.

Наличният бюджет по мярката е  1 018 189 лв, поради което няма да бъде обявяван втори прием по процедурата.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com