Актуални приеми:

Стартира нов прием на проекти от  МИГ Кирково - Златоград“, с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси. Обявена е процедура:  BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград"

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Чрез мярката се цели повишаване на достъпа до услуги, които са устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.

Проектите ще се изпълняват на цялата територия на действие на  МИГ Кирково – Златоград, т.е. Община Кирково и Община Златоград.

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания:

2. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск:

3. Местни социални дейности за социално включване:

Общ бюджет на процедурата: 468 218,52лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg  и

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/234-miarka-chr2-2019-30-05-2019

https://esf.bg/mig-kirkovo-zlatograd-s-finansovata-podkrepa-na-op-rchr-objavjava-procedura-bg05m9op001-2-041-po-dobar-dostap-do-ustojchivi-uslugi-vkl-zdravni-i-socialni-uslugi-chrez-integriran-podhod-na-teritorijat/

Краен срок за подаване на проектните предложения е 01 юли 2019 г. 17:30 часа.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com