МИГ Кирково-Златоград  обяви набиране на проекти по иновативната  мярка  7.5.1, насочени към  инвестиции за туристическа инфраструктура за публично ползване, както и за широк набор дейности за популяризиране, съхраняване и развитие на културното и природно наследство. Мярката е подходяща за неправителствени организации, читалища, общински учебни и детски заведения, а инвестиционните дейности - за двете общини.

Инвестиционните проекти могат да включват  изграждане или възстановяване на  туристически информационни центрове; посетителски центрове, центровете за изкуство и занаяти; съоръжения за туристически атракции,  съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). Проектите с    „меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство, могат да обхващат  инициативи за популяризиране на нематериалното културно наследство, съхранение и популяризиране на местния фолклор или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, насърчаване на екологичната култура за опазване на природното богатство.

Подробности, документи и  информация:

- на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване:   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 - на интернет страницата на МИГ Кирково - Златоград: (Раздел Прием на проекти)  http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/235-miarka-7-5-2019-30-05-2019

- в офисите  МИГ в  Златоград и Кирково;

Крайният срок за първи прием е  : 07.08.2019 г.- 17:00 ч.   Въпроси по цялата процедура  BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”  могат да бъдат задавани до 21 дена преди крайния срок.