От месец юни 2019г.,  28  малки и средни предприятия, от които седем от територията на МИГ Кирково-Златоград, стартираха изпълнението на своите проекти, по процедури „Насърчаване  производствения капацитет на малките и средни предприятия”, обявени от МИГ.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 проведе обучение за бенефициентите в сградата на Министерството. В него участваха повечето от местни фирми-бенефициенти, както и представител на МИГ Кирково-Златоград.

Обсъдени бяха начина на изпълнение и отчитане на дейностите по проектите, подбора на доставчиците, както и практически аспекти от спазванe  изискванията на договора. МИГ ще следи за изпълнение на заложените в проектните предложения индикатори.

МИГ Кирково-Златоград бе посочен от УО но ОПИК като положителен прием по време на годишната среща на местните инициативни група, за това че успя да осигури договаряне на всички средства по тази процедура в рамките на първи прием.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com