Предстоящи приеми:

 

Остават 20 дни до крайния срок за подаване на проекти по иновативната  мярка  на МИГ Кирково-Златоград  - 7.5.1. Тя  предвижда дейности по изграждане на  туристическа инфраструктура за публично ползване или дейности за популяризиране на културното и природно наследство. Мярката е подходяща за неправителствени организации, читалища, общински училища,  а инвестиционните дейности - за двете общини.

Крайният срок за първи прием е  : 07.08.2019 г.- 17:00 ч.

Кандидатстване и подробности по процедура  BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград”:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com