Предстоящи приеми:

 Обществено обсъждане в ИСУН на проекта за документи по Процедурите на МИГ Кирково-Златоград - 4.1 и 4.2, предназначени за земеделски производители и фирми в подкрепа на земеделските стопанства или преработка на земеделски продукти.

https://eumis2020.government.bg/…/Procedure/PublicDiscussion


Срок за коментари по представените документи -31.07.2019
Планиран прием за 4,1: 15.08-15.11.2019
Планиран прием за 4.2: 26.08-25.11.2019

 

Общественото обсъждане е във връзка с предстоящото обявяване на горепосочените процедури с два крайни срока за кандидатстване и на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и чл.6, т.4 от Споразумение № РД 50-41/27.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com