Предстоящи приеми:

 

На 01 август 2019 г, ръководителят на Управляващия орган  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  е издал Решение   за одобряване  доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура  BG05M9OP001-1.049 „МИГ Кирково - Златоград - достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ Кирково – Златоград.

Приемът по процедурата приключи на  30.05.2019 г. Оценителната комисия извърши своята работа в указания срок – 11.07.2019. Само 12 работни дни след одобряване доклада от Управителния съвет на МИГ, той е одобрен и  от Ръководителя на УО на ОП РЧР.

В рамките на процедурата са одобрени 3 проектни предложения на обща стойност  770 хил.лв. Те ще бъдат поканени за сключване на договор за финансиране. Освен това, едно проектно предложение е преминало успешно оценката, но поради изчерпването на финансовия ресурс е класирано в резервен списък. Очаква се при освобождаване на финансов ресурс, то също да бъде поканено.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com