Във връзка с актуализиране на Стратегията за ВОМР в частта  Мерки  4,1 и 4,2,  планираното обявяване на двете мерки  за земеделски производители и преработватели от август до ноември 2019 г се отлага.  Управителният съвет запази изискването периодът за прием да бъде три месеца. Стартирането на двете мерки ще се осъществи непосредствено след приемане на решение на Общото събрание, насрочено за 27.08.2019 и одобряване на промените от УО.