Управителният съвет на МИГ  Кирково-Златоград, на основание чл.16, ал.1 от Устава на Сдружението и свое решение №УС-21.124 от 09.08.2019 г,  свиква  Общо събрание на МИГ Кирково-Златоград на 27.08.2019 г. (вторник)  от 14.00 часа в гр.Златоград,  ул. Стефан Стамболов 1заседателна зала на Общински съвет, при следния дневен ред: 

При липса на кворум, на основание чл. 17 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.