На  27 август  2019  се проведе Общо събрание на МИГ Кирково-Златоград. На него беше приета актуализация на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за  територията на МИГ. Преобладаващата част от приетите промени са във връзка с Условията  за кандидатстване по мерки 4,1 – Подкрепа на земеделски стопанства  и 4,2 – Преработка на селскостопански продукти. По тези мерки допустими кандидати са земеделски стопани над 2000 евро СПО, като  параметрите за кандидатстване са в две категории – до 8000 евро и над 8000 евро. Не е регламентирано в коя категория попадат гранични стопанства- с 8000 евро СПО.  Това несъответствие, както и  други свързани с това текстове по мерки 4,1 и 4,2, са прецизирани. По мярка 4,2 са допустими и ЕТ и Юридически лица, които не са земеделски производители, като  се прие, че параметрите  за тях са като на големите  стопанства. Другата промяна е  възможността  за  прехвърляне на останал финансов ресурс след проведен прием между  двете мерки по Човешки ресурси,  при наличие на резервни проектни предложения.

На Събранието беше представен  Доклад за текущото изпълнение на дейностите за прием на проекти и във връзка с управление на Стратегията.  Като положителен факт беше посочено:

  •          обявени  и приключили приеми по 6 от 8-те мерки от Стратегията, получени    56 проектни предложения на обща стойност -  8,453 млн лв;
  • изготвени Оценителни доклади за  5 от изтеклите процедури с одобрени  25  бр проекти на обща стойност 5,456 млн лв   ;
  • одобрени два оценителни доклада от УО на ОПИК и от УО на ОПРЧР за 10 проекта на стойност 2,940 млн лв;
  • подписани  7 договора, в процес на подписване до 06 септември 2019 – още 3 договора;

Във връзка с приетите решения от Общото събрание, приемът по мерки 4,1 и 4,2 ще бъде след Анексиране на Споразумението по повод направените актуализации.

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com