Председателят на УС на МИГ свиква  заседаниe на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Кирково – Златоград”,  на 21.09.2019г. от 18.00 часа в офиса на МИГ гр. Златоград, ул.„Стефан Стамболов№1. Планиран е следния

 

 ДНЕВЕН РЕД:

 

 

1. Приемане на оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“, Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, финансирана по ПРСР 2014 – 2020г.

2. Информация за одобрените оценителни докладина МИГ по мярка 7,2 на ПРСР и мярка ЧР-2 на ОПРЧР  и актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения за 2019 и 2020 г

 

След заседанието на Управителния съвет предстои посещение на Етнографски ареален комплекс Златоград.  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com