Управителният съвет на МИГ  Кирково-Златоград одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по иновативната мярка 7.5.1 - Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство.

В рамките на първия прием с краен срок 07.08.2019 са постъпи общо седем проектни предложения на местни сдружения, читалища, общински училища и местни власти. На 19.09.2019 Комисията представи своите резултати.

Одобрени за финансиране са общо  6 проекта, които отговарят на изискванията и критериите за оценка и подбор. Общата безвъзмездна  помощ на одобрените проекти е 142 175 лв. Един от проектите е насочен към инвестиции в  туристическа инфраструктура, а останалите предвиждат инициативи за съхраняване на природно и културно наследство.

Одобрени от МИГ проекти:

  •          "Инвестиции за повишаване на туристическата атрактивност на Община Златоград"  - Община Златоград;
  •      "Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно природно наследство на територията на община Кирково" - Община Кирково;
  •          "Гайдата - от траките до днес" - Сдружение "Дельо Хайдутин" Златоград;
  •     "Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще"- Средно училище "Никола Вапцаров" - Бенковски;
  •     „Валоризация на местното културно и природно наследство за развитие на туризъм" - Сдружение "Местни инициативи за развитие"-Старцево;
  •          „Закупуване на сценично облекло и реквизити за Читалището" - Народно Читалище "Искра - 1997" - Долен;

Предстои одобрение на процедурата и от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014-2020, както и от Държавен фонд „Земеделие”.

Вторият прием на МИГ Кирково-Златоград по тази процедура е планиран за февруари-март 2020 г.

 

  

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com