Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  одобри доклада на оценителната комисия на МИГ Кирково-Златоград  по Мярката за социални и здравни дейности.  Това е  четвъртият одобрен оценителен доклад на МИГ Кирково-Златоград, в т.ч - втори по настоящата Оперативна програма. Обявената процедура предвижда  „по-добър достъп до устойчиви   здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград" . До  01.07.2019  беше срока за прием на проектни предложения по нея.

Одобрени за финансиране са две проектни предложения, с обща стойност на финансиране  387 хил лв. Проектите са насочени към  хора с увреждания и лица над 65 години с невъзможност за самообслужване – общо 55 лица.

Единият от одобрените проекти e  на Община Златоград.  Той  предвижда да бъдат назначени 15 "Лични асистенти", 15 "Домашни помощника", както и  специалисти,  предоставящи  психологическа, социална и медицинска подкрепа на  30 потребители в нужда.

Община Кирково ще изпълнява втория одобрен проект. На територията на община Кирково ще се предоставят интегрирани здравно-социални услуги от домашни санитари и специализиран персонал за  здравни услуги на 25 лица с увреждания и възрастни хора. Ще бъдат организирани  арт дейности с терапевтична насоченост за хората с увреждания, както и инициативи за социално включване.

Предстои сключване на договори за финансиране през месец октомври 2019.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com