Към третото тримесечие на 2019 г,  МИГ Кирково-Златоград представи данни за  текущото  изпълнение  на  осемте мерки по Стратегията за двете общини, групирани  по три оперативни програми.

Общият наличен ресурс  за всички проекти  е 6,38 млн. лв. До момента са  подадени предложения за  8,23 млн лв  или 129% от бюджета. Одобрените от МИГ проекти съставляват  78% от общата сума (4,95 млн. лв), а договорените  - 53% (3,35 млн.лв).

По Оперативни програми тези цифри са както следва:

·         ПРСР -  подадени 149%, одобрени от МИГ 63%, договорени 13%;

·         ОПРЧР - подадени 126%, одобрени от МИГ 78%, договорени 68%;

·         ОПИК  - подадени 101%, одобрени от МИГ 100%, договорени 100%;

Одобрените  от МИГ  проекти са общо  31. Подписани са 12 проектни договора, от които 7 - по ОП Иновации и конкурентоспособност,  1 – по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 и  4  - по ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020.

Предстоят два нови приема на  МИГ Кирково-Златоград  -  по мерки 4,1 за земеделски стопанства и  4,2 за преработка на земеделски продукти, както и   по мерките, където има останали средства (6,4 и 7,5). 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com