Актуални приеми:

Повторно обществено обсъждане  е обявено в ИСУН на проекта за документи по Процедурите на МИГ Кирково-Златоград - 4.1 и 4.2, Повторното обсъждане е  във връзка с искането за   Анекс №3 към СВОМР на МИГ. Предвидените промени, спрямо предния проект включват:

·        регламентиране на финансовите параметри и интензитета на помощта за стопанствата с размер  между 7999 и 8000 евро стандартен производствен обем  (СПО)  и за двете мерки;

·        определяне процента на безвъзмездната финансова помощ (50%) на юридическите лица, които не са земеделски производители (по мярка 4,2);

Мярка 4,1 подкрепя   инвестиции в земеделски стопанства,  а мярка 4,2 – подкрепя преработка и предлагане на селскостопански продукти.

Проект на Условия за кандидатстване, документи за попълване и информация, Условия за изпълнение и приложения към тях може да намерите в ИСУН 2020:

-         за мярка 4,1 – Процедура BG06RDNP001-19.224

-         за мярка 4,2 – Процедура BG06RDNP001-19.225

Срок за коментари по представените документи  е 03.12.2019 и за двете мерки

 

Планиран прием за 4,1: 23.12.2019-23.03.2020

Планиран прием за 4.2: 23.12.2019-06.04.2020

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com