Актуални приеми:

МИГ Кирково-Златоград представя на сайта си информация за текущото изпълнение на  проектите по подписаните към момента  13 договора от Процедури на МИГ по ПРСР,  ОПИК и ОПРЧР. Това е възможно чрез допълнителните функционалности на ИСУН.

За достъп до тази информация, използвайте линка:  http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane#

 

На сайта на МИГ, в раздел Договаряне,  Бенефициентите могат да намерят и Ръководства, указания и презентации  за изпълнение на проекти по ВОМР, предоставени от Управляващите органи на съответните програми.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com