Актуални приеми:

Община Кирково обявява прием от 13.01.2020 г. на заявления за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Обявата е по Проект BG05M9OP001-2.041-0002 – С01 ”Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, включително здравни и социални услуги на територията на община Кирково” по Процедура: BG05M9OP001-2.041 „МИГ Кирково – Златоград – По добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград ” финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Документи за участие се подават от 13 януари 2020 г. до 31 януари 2020г., вкл. всеки работен ден от 08:00-12:00 и от 13:00-17:00 часа,  в административната сграда на община Кирково, с.Кирково, ул. "Дружба" № 1, етаж 3, стая 24 – г-жа Стела Димитрова.

Необходимите документи от лицата с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване,  желаещи да ползват интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда са:

- документ за самоличност (за справка);

- документ за самоличност на законния представител (за справка);

- копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол на ЛКК и др.медицински документи ;

- копие от документ, определящ конкретното лице за законен представител за услугата (ако е приложимо);

- пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично (ако е приложимо);

- декларация за събиране,използване и обработка на лични данни ( образец)

- други документи по преценка на лицето;

 

Документите за кандидатстване  и подробности за обявата са достъпни на сайта на Община Кирково - https://www.kirkovo.bg/index.php?pid=2,2 

 

 Проектът на Община Кирково е в изпълнение на Стратегията за ВОМР, реализирана чрез процедури, обявявани от МИГ Кирково-Златоград.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com