На   14.01.2020 г,  Председателят на Управителния съвет на МИГ Кирково-Златоград Сали Рамадан, подписа Анекс №3 към Споразумението за изпълнение на Стратегията  за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на МИГ Кирково-Златоград.

Настоящото  изменение на Стратегията за ВОМР е в връзка  с утвърждаване на Условия за кандидатстване по Мярка 4,1 -  която  подкрепя   инвестиции в земеделски стопанства  и по Мярка 4,2 –  която подкрепя преработка и предлагане на селскостопански продукти.

 Промените включват:

·        регламентиране на финансовите параметри и интензитета на помощта за стопанствата с размер  между 7999 и 8000 евро стандартен производствен обем  (СПО)  и за двете мерки;

·        определяне процента на безвъзмездната финансова помощ (50%) на юридическите лица, които не са земеделски производители (по мярка 4,2);

Подписването на този анекс, дава възможност за обявяване на  първи  прием по мярка  4,1 (от 17.02.2020 до 18.05.2020 г)  и  мярка  4,2  (от 24.02.2020 до 25.05.2020 г).

За периода на изпълнение на Стратегията, това е третото изменение. Първото е от 25.10.2018  г. във връзка с отмяна на нормативни актове, цитирани в Стратегията.

Второто изменение на Споразумението е от 19 август 2019 г. То  касае намаляване интензитета на подпомагане  (от 75% на 5% безвъзмездна помощ) за проекти, предвиждащи  дейности за развитие на туризъм,  по мярка 6,4 4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделските дейности“. Това изменение се прилага само за  последващи приеми по мярката. Одобрените през 2019 г. от МИГ Кирково-Златоград проекти по първи прием на мярката, които очакват утвърждаване от ДФЗ повече от 6 месеца,  са с интензитет на подпомагане  75%.

Пълният текст на Споразумението и трите горецитирани  анекса към него може да видите на сайта, на адрес 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/proekti-izpalnyavani-ot-mig/project-19-2

 

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com