Одобрено е четвърто проектно предложение по Процедурата на МИГ Кирково-Златоград ЧР-1 за обучение и заетост по  ОП РЧР 2014-2020. Това е проекта на Община Кирково „Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на територията на община Кирково",  на обща стойност   329  хил лв.  Общината е поканена от УО за  подписване на административен договор.

С това  изцяло ще бъде договорен наличния бюджет   от 1,5 млн лв.   за всички мерки по  ОП „Развитие на човешките ресурси“ от Стратегията на МИГ Кирково-Златоград.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com