Последни 20  дни до изтичане на втория краен срок за подаване на проектни предложения по мярка 7,5,1 на МИГ Кирково-Златоград "Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалиното културно и природно наследсто на територията на МИГ".  Приемът е отворен до 17,00 часа на 30 март 2020 г. По него могат да кандидатстват сдружения, читалища, настоятелства, местни образователни институции и общини.

На сайта на МИГ, секция Прием на проекти,  https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/306-miarka-7-5-1-03-02-2020,   както и в ИСУН - по процедура  BG06RDNP001-19.202,  са публикувани въпроси  на потенциални  кандидати и отговори по тях, във връзка с подаване на предложенията.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com