Във връзка с постъпили въпроси относно крайните срокове за подаване на проектни предложения,

МИГ Кирково-Златоград, на основание Указания на екип ВОМР при Министерството на храните и горите,  НЕ  променя крайните срокове за прием по отворените към момента процедури.  Предложенията се подават изцяло по електронен път  в ИСУН-2020, както следва:

до 17,00 часа на 30.03.2020 г – по Процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ Кирково - Златоград, Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”-втори прием;

до 17,00 часа на 18.05.2020 г – по Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ  Кирково-Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ - първи прием.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com