Със свое решение № УС-31.164 от 01.07.2020, УС на МИГ Кирково-Златоград одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по Мярка 4.1 на МИГ „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“.  С доклада се одобряват  4 от постъпилите по процедурата проектни предложения, на обща стойност  619 хил.лв. Стойността на финансирането по тях възлиза на 325 хил.лв, представляващи    50% за три от проектите, 70% - за един от проектите. Три проекта  са предназначени за   животновъдни стопанства, един проект – за земеделско стопанство. На територията на Община Кирково ще се реализират три от проектите, а на Община Златоград – един проект. Финансирането е по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Подробна информация за одобрените проекти и резултатите от класирането е налична в публичния модул на ИСУН2020, на адрес:

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=0SSG%2BP7QDL8%3D&resultType=phfMlnJlBIo%3D

Предстои одобрението на Процедурата и от Държавен фонд "Земеделие".

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com