Кандидатите по мярка 4.2 на МИГ Кирково-Златоград, предназначена за преработка и реализация на селскостопански продукти, могат да подават своите проектни предложения. Срокът за първи прием е 04.09.2020 г. Могат да участват регистрирани земеделски производители с мин. размер на стопанството /СПО/ от 2000 евро или юридически лица - ЕТ и фирми по ТЗ, които не са земеделски производители.

 Финансова помощ се предоставя за  преработката или маркетинга на следните селскостопански продукти:

·         мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,

·         месо и месни продукти;

·         плодове и зеленчуци, включително гъби;

·         пчелен мед и пчелни продукти

·         зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

·         растителни и животински масла и мазнини

·         технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

·         готови храни за селскостопански животни (фуражи);

·         гроздова мъст, вино и оцет.

 Кандидатстването е изцяло по електронен път, чрез ИСУН 2020, на адрес                 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e  

В ИСУН са налични  условията и документите за кандидатстване. Също в ИСУН 2020 може да бъдат отправени искания за разяснения  по процедурата   https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoQA/01ab5bbc-4df0-4540-999a-760ea0f2600e

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com