Актуални покани:

Нова одобрена процедура на МИГ Кирково-Златоград  по ПРСР 2014-2020

Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев, със своя Заповед  03-РД/1852  от  06.07.2020 е одобрил проведената процедура за подбор на проектни предложения на МИГ Кирково-Златоград   по Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство”- Първи прием.

С първи  прием по тази процедура, проведен през юни-август 2019,  МИГ Кирково-Златоград одобри за финансиране 6 от общо 7 подадени проектни предложения на общински училища, читалища, сдружения и двете общини:

  • Сдружение "Дельо Хайдутин", Златоград
  • СУ "Никола Йонков Вапцаров",  Бенковски
  • Сдружение "Местни инициативи за развитие", Старцево
  • Народно Читалище "Искра-1997", Долен
  • Община Златоград
  • Община Кирково

 

 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com