Актуални покани:

До 30 септември 2020 г е  срока за подаване на проекти  по  Процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на ПРСР 2014-2020. Поканата е  обявена от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020.   Кандидатстването е директно в ИСУН.

Приемът е по национална мярка 4.1 със специфични условия, финансови параметри  и критерии,   а не е по аналогичната мярка  4.1 на МИГ Кирково-Златоград, чиито втори прием ще бъде от 01.09.2020-до 30.10.2020.

Подробности за процедурата и документите за кандидатстване, може да видите:

https://eumis2020.government.bg/bg/c789905f/Procedure/Info/80bd0352-d3b3-4a11-b91e-b1e65e2f3e32

Краен срок за националната мярка   30 септември 2020 г. до 17:30 ч. 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com