Актуални покани:

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 е обявил Процедура  за проекти № BG06RDNP001- 4.009 по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ на ПРСР 2014-2020.  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  5  млн.евро.  Приемът е по национална мярка за земеделски стопани с размер на стопанството (измерен в СПО) между 6000  и 7999 евро, като над 50% от тях следва да е в секторите - Животновъдство, Плодове и зеленчуци, Етеричномаслени и лекарствени култури.

Крайният срок за подаване на проекти  е 18 септември 2020 г. до 17:30 ч. в ИСУН, на адрес

https://eumis2020.government.bg/bg/c789905f/Procedure/Info/e62d368c-1080-4611-b8de-f0ab59cb0df7

Настоящият национален прием е различен от приема на МИГ Кирково-Златоград по мярка 4.1, който ще бъде обявен от 01 септември до 30 октомври 2020, също в ИСУН,   за земеделски стопани с минимален размер на стопанството (СПО) 2000 евро.

Допустимите кандидати могат да изберат по кой прием да участват - националния,  този чрез  МИГ, или и по двата - за различни инвестиции. Желателно е техния избор да е  съобразен с критериите за  техническа оценка по двете процедури, които са различни. 

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com