На проведеното  32-ро заседание на УС на МИГ Кирково-Златоград  бяха разгледани следните въпроси:

Утвърди се актуализирания пакет документи за кандидатстване по втори прием  по Мярка 4,1 на МИГ „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Той е   планиран за периода 01.09. 2020- 31.10.2020г. Ще бъде обявен за размер на безвъзмездна финансова помощ  от 360 хил лв.

Потвърдена бе квалификацията  и професионалния опит на одобрените външни оценители, включени в Списъка на МИГ, които да бъдат ангажирани при предстоящите оценки.

Представени бяха възможности за участие на  самата МИГ в проектни процедури. Членовете на УС бяха запознати  с преминаването към втора фаза на оценка  за проект „Подкрепа и развитие  на качествени ферми за  домашно приготвени продукти ” (QUALFARM), по Шестата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020г., Приоритетна ос 1: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“, Инвестиционен приоритет 3а: „Популяризиране на предприемаческия дух, по-специално чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи.

Дадено бе съгласие за подготовка на проектни предложения по Мярка 19,3  за Вътрешно-териториално сближаване  чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности, както и по тематична насоченост „Културно-историческо наследство и възможности за туризъм“.

Споделен бе напредъка по всяка от обявените процедури на МИГ, където тече одобрение на докладите от ДФЗ. УС  реши да не обявява втори прием по мярка 6,4  да края на 2020 г.

Актуализирани бяха и Вътрешните правила  за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, в съответствие с нови законодателни разпоредби, създаващи допълнителна административна тежест.

Анонсирани  бяха предстоящите информационно-обучителни прояви за м.септември 2020.

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com