“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”

обявява втори прием по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  и кани желаещите да представят до 31.10.2020 г проектни предложения. 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основна цел -  повишаване конкурентоспособността на земеделието в Община Кирково и Община Златоград и развитие  на наличните материални мощности в стопанствата;

 Специфични цели:

§  насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

§  опазване на компонентите на околната среда;

§  спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства;

§  насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

Очаквани резултати:

Финансирането  и изпълнението на проекти по настоящата мярка  да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините, а по отношение на отделните стопанства - да подобрят физическата среда в земеделските стопанства, да осигурят съвременна техника за обработка на земята в стопанството, да развият своята конкурентоспособност.

Допустими кандидати: 

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица с адрес и седалище на територията на МИГ,  които към датата на подаване на проектното предложение са:

1.Земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство  2 000 евро.

2.Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020 г.

3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1и т.2.

Допустими дейности:

·        Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

·        Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността

·        Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

·        Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

·        Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

·        Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

·        Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

·        Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково и Златоград.

Допустими разходи:

I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:

1. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,

 2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,;

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. Разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС,

5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани,

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;

9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици.

II.  РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ,

III.  РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи: . Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти.

Бюджет на приема: 

 Общ размер на безвъзмездната финансова помощ  за приема:  359 156,50 лв

 

Размер на общите допустимите разходи за проект:

Финансови параметри и интензитет

За кандидати с размер на стопанството (СПО) 8000 и над 8000 евро:

Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 20 000 евро.

Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 100 000 евро.

Финансовата помощ е в размер на 50 %  от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.

За кандидати с размер на стопанството  (СПО) от 2 000 до 7 999,99 евро вкл.:

Минимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 1 250 евро.

Максимален размер на допустимите разходи -  левовата равностойност на 15 000 евро. Финансовата помощ е в размер до 60%  от общия размер на доп. разходи; Процентът на финансиране може да бъде увеличен с до 20%.

Критерии за подбор и тежест:

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Максимален брой точки

1

Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999.99 евро вкл СПО

15

2

Подпомагане на чувствителни сектори в земеделското производство: сектор "Плодове и зеленчуци" или "Животновъдство" или "Етеричномаслени и медицински култури"

9

3

Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост в земеделските стопанства:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.

7 и над 7 работни места – 7 т.

7

4

Кандидатът е млад фермер (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г. – до 40 г.), които  е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007 – 2013 и периода 2014 - 2020 и не е получавал подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1

6

5

Проекти на земеделски стопани жени

5

6

Проекти с инвестиции и дейностиад 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта) от стопанства за производство на биологични продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти

5

7

Подпомагане на проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда (включително технологии, водещи до намаляване на емисиите) и/или постигане на стандартите на ЕС

5

8

Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали чрез кандидата или чрез друго юридическо лице в което участват.

4

9

Подпомагане на проекти в необлагодетелствани райони

4

 

ОБЩО

60

 

Период за прием:

Начало на втори  прием: 01.09.2020 г.   Втори краен срок: 31.10.2020 година, 17:00ч.

 

Лице за контакт от МИГ Кирково - Златоград:

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 0882 629 955

 

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

-         в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/f54bcb66-0597-4513-9c45-a7ab3b4efdcd  

-          в интернет страницата на МИГ Кирково – Златоград, раздел Прием на проекти  http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com  

-          в офисите  на МИГ  в  Златоград и Кирково;

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

 На ел. поща на МИГ  ( mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg ), до   3 седмици  преди крайния срок, т.е. до 10.10.2020, вкл, могат да бъдат отправяни въпроси по процедурата.