Актуални покани:

По инициатива на МЗХГ, в Трявна се проведе работна среща на МИГ-овете в България.  В нея  участваха и представители на МИГ Кирково-Златоград.  

Стефан Спасов - началник отдел ВОМР в УО на ПРСР сподели напредъка в изпълнението на местните стратегии от отделните МИГове, както и някои от срещаните трудности. Основен проблем и до момента остава огромното забавяне на  окончателното одобрение  от Държавен фонд "Земеделие" на  процедурите,  с одобрени оценителни доклади  от МИГ, представени  преди повече от 1 година. И на настоящата среща не участваха представители от ДФЗ. 

Като положителен пример бе даден засиления интерес от МИГ по мярка 19,3 за международно и вътрешно-териториално сътрудничество. МИГ Кирково-Златоград също има подадено проектно предложение в партньорство с МИГ Ардино-Джебел.

ОП РЧР бе представено от Роберто Мартинов и Ирина  Симеонска. Тяхното експозе бе насочено към  възможностите за усвояване на всички средства по процедурите на МИГ, в контекста на предоставената възможност за обявяване на нови процедури до 15/09/2020, договорено на предходната среща.  За МИГ Кирково-Златоград този въпрос не стои, защото още през месец февруари 99,8% от средствата по всички мерки на  Оперативната програма са договорени, и всички 6 проекта са в напреднал етап на изпълнение. Подробна разбивка:

- Мярка 4,1 - обучение и заетост - http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/Project/Search?Prior=CnVBYs076ho%3D&Proc=OuobFXes7AM%3D&showRes=True 

- Мярка 4,2 - социални и здравни услуги - http://2020.eufunds.bg/bg/4/0/Project/Search?Prior=DXz7%2B3S2n2k%3D&Proc=7D6oKSyEKgs%3D&ShowRes=True&IsProgrammeSelected=False&IsRegionSelected=False 

 

Основното предизвикателство  е изготвяне на рамката на новия програмен период и мястото на подхода ВОМР в него. В напреднал стадий е работата на тематичните работни групи. Посочи се необходимостта от активизиране представителети от МИГ за  предложения, аналитични данни и потребности, които биха аргументирали ролята на МИГ във формиране на местна идентичност и подкрепа на местно ниво.  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com