Актуални покани:

Три обучения за бенефициенти и кандидати се проведоха в Златоград и Чорбаджийско. Участниците се запознаха с проекти обявени от МИГ, както и с начина на отчитането им в ИСУН. Особен акцент беше отделено на изпълнението и отчитането на одобрените проекти по ОПИК, във връзка с преодоляване последствията от Covid-19. Обученията имаха практическа насоченост.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com