Актуални покани:

Съгласно Решение № УС-36.187 от 29.12.2020 г, е удължен срока за Втори прием на проектни предложения по мярка  4,2 на МИГ Кирково-Златоград до 17:00 ч. на 18.01.2021 г. Всички останали условия в обявената процедура остават без промяна.  Може да се запознаете с актуализираната обява с удължен краен срок.

 

О Б Я В А

утвърдена с Решение УС №34.181 /20.10.2020 и

 Решение УС №36.187/29.12.2020 на УС на МИГ

 “Местна инициативна група Кирково – Златоград”, кани желаещите да представят проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

Наименование на процедурата:

МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”

 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Основна  целподкрепа за  инвестиции в преработката, предлагането и  развитието на селскостопански продукти на територията на Община Кирково и Община Златоград.

Специфични цели :

-          подобряване дейността, икономическата ефективност и конкурентоспособност на хранително-преработвателните фирми и предприятия  на територията на МИГ;

-          по-добро използване на факторите за производство;

-          въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

-          подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

-          постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз;

-          подобряване опазването на околната среда;

 

Допустими кандидати: 

1. земеделски стопани, които отговарят на следните условия:

§  да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);

§  минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 2 000 евро.

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. (физически и юридически лица), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни  или големи  предприятия.

 

Допустими дейности:

Подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4. постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

6. опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или   7. подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

Инвестициите, обект на подкрепа следва да са свързани с:

  • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

§  Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти.

 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:

ü  мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/ заместващи мляко и млечни продукти;

ü  месо и месни продукти;

ü  плодове и зеленчуци, включително гъби;

ü  пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;

ü  зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;

ü  растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;

ü  технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;

ü  готови храни за селскостопански животни (фуражи);

ü  гроздова мъст, вино и оцет.

Допустими са само дейности, които ще се изпълняват на територията на общините Кирково или  Златоград.

 

Допустими разходи:

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;

4. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно Приложение №3 от ПМС № 161 за определяне правила и координация между УО на Програмите и МИГ/МИРГ, във връзка с изпълнение на подхода ВОМР за периода 2014-2020 г.    (изм. Анекс №4 от 18.06.2020);

5. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;

6. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;

7. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;

8. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;

9. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

10. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.

 

Период   за прием:

Начало на ВТОРИ  прием: 02.11.2020 г. 

(Реш. №УС-36.187/29.12.2020) Втори краен срок: 18.01.2021 година, 17:00 часа.

 

Бюджет на  ВТОРИ прием:  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ за приема  -  101 220,00    лева

 

Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект, процент на финансиране:

Минимален размер на допустимите разходи 2 444,75 лева. Максимален размер на допустимите разходи – 195 580 лв

Минимален размер на безвъзмездната помощ 1 466,85 лв,  максимален размер на безвъзмездната помощ – в зависимост от интензитета на помощта.

Процент на финансиране – от 50% до 90%, в зависимост от Категорията на кандидата и допустимите условия за увеличение.

 

Критерии за оценка:

Критерии по мярката

Макс. брой точки

1

Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори (мляко и млечни продукти, етерично-маслени и медицински култури) - над 75% от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори

9

2

Стопанството на кандидата е с размер от 2000 до 7 999,99 евро   вкл.  СПО

9

3

Проектът създава нови работни места:

От 1 до 3 работни места, вкл. – 3 т.

От 4 до 6 работни места, вкл. – 5 т.

7 и над 7 работни места – 8 т.

8

4

Проекти за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и/или иновации в преработвателната промишленост

7

5

Проекти на земеделски стопани до 40 години

7

6

Проекти на земеделски стопани жени

6

7

Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти

5

8

Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса

5

9

Проектът предлага ново за населеното място производство

4

 

Максимален брой точки

60

 

Праг на преминаване:

20

 

Лица за контакт от МИГ Кирково - Златоград:

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Юлия Бойчева, тел. 030714205,  0882 629 955

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

-       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

-       на електронната страница на МИГ Кирково - Златоград на интернет адрес http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com

 -       в офисите  на МИГ на адрес: гр.Златоград и в с. Кирково

 

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com