Актуални покани:

Каква е равносметката от изтичащата 2020 г. за Местна Инициативна Група Кирково-Златоград?

2020-та година  е третата година, през които МИГ изпълнява Стратегия за  водено от общностите местно развитие (ВОМР) за  територията на Община Кирково и Община Златоград.  Местната Стратегия е многофондова, с възможност за изпълнение на проекти по Програми от  няколко европейски фонда – Програма за развитие на селските райони 2014-2020, ОП Иновации и конкурентоспособност-2014-2020, ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. Ангажиментите на МИГ включват  подготовка и организиране на  проектни приеми, информиране и консултиране на  фирми, земеделски производители, сдружения, публични органи, подкрепа в процеса на  кандидатстване и изпълнение, администриране по  изпълнение на проектите и  Стратегията.

За територията Кирково-Златоград е предвидено финансиране чрез МИГ, по осем  мерки,  на обща стойност 6,4 млн. лв. Начинът и критериите за кандидатстване правят проектите по-достъпни за местните участници. Те са допълнително възможност, особено в условия на пандемия.

Към декември 2020 г,   МИГ е обявил приеми на проекти по всички от планираните мерки, Постъпили са общо 71 проектни предложения, от които по ПРСР  - 57, по ОПРЧР – 7, по ОПИК – 7. Стойността на подадените в МИГ проекти е  10 млн. лв. От тях МИГ е одобрил  43 проекта, в т.ч. по ПРСР – 30, по ОПРЧР-6, по ОПИК-7.  Стойността на одобрените от МИГ проекти е   7,2  млн, лв, от които безвъзмездна помощ – 5,9 млн. лв. Това представлява 93% от наличния бюджет по Стратегията и е показва високата активност в процеса на кандидатстване.

Подписани са 20 договора за финансиране, чиято безвъзмездна помощ е  3,9 млн лв (62% от наличния бюджет). Разбивката по отделни  мерки е както следва:

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Цел      2018-21

Регистрирани  в МИГ

Одобрени от МИГ

Одобрени от УО

Сключени

Договори

Мярка 4,1-земеделски стопанства

8

7

6

0

0

Мярка 4,2-прераб.селскост.продукти

6

2

2

0

0

Мярка 6,4-неземеделски дейности

8

33

11

0

0

Мярка 7,2-публична инфраструктура

2

2

2

1

1

Мярка 7,5,1 -туризъм, културно и природно . наследство

4

13

9

9

6

Мярка  ЧР-1 -обучение и заетост

4

5

4

4

4

Мярка  ЧР-2 – соц. и здр.услуги

2

2

2

2

2

Мярка ИК 2,2-производствен капацитет на МСП

5

7

7

7

7

Общо:

39

71

43

23

20

 

 

 

По ОП „Иновации и  конкурентоспособност 2014-2020“ – Мярка ИК2,2 „Подобряване производствения  капацитет на малки и средни предприятия“ са договорени 7 проекта на обща стойност 2,2 млн. лв.  От тях 6 са изпълнени, а един - в процес на изпълнение. Успешните фирми по ОПИК за територията са Кирково ООД, Свобода 97 АД, ЗММ Златоград, Емтекс-Амедия Пашова ЕТ, ЕсБиЕн-Виолета Беширова, Белотекс 95 АД, Сателит ТМ. Чрез проектите фирмите имаха възможност да придобият ново, технологично и високоефективно оборудване, което се оказа особено полезно в условия на пандемия.

 

По ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020 се изпълняват  6 проекта по две мерки – ЧР-1 – „Достъп до заетост“ и ЧР-2 – Осигуряване на социални и здравни услуги. И двете мерки са особено актуални през 2020 г.  Проектите по тази оперативна програма се изпълняват от Община Златоград, Община Кирково, Бори ЕООД и  Чилинг ООД.

По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 – са подписани договори само по публичните мерки 7,2 – „Инвестиции в малки по мащаби инфраструктура“ – за двете общини, и мярка 7,5 - Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство. Все още ДФ Земеделие не е потвърдил одобрените от МИГ през април 2019г,   11 проектни предложения по мярка 6,4 -Инвестиции в неземеделски дейности, които пряко биха подпомогнали бизнеса на територията. Още повече, видно и от посочената таблица, именно  там фирмите проявиха и най-голям интерес при кандидатстване.

До края на годината е активен приема за инвестиции за преработка на селскостопански продукти, мярка 4,2. Заедно с   постъпилите и  оценени 7 предложения за инвестиции в земеделски стопанства (Мярка 4,1),  те ще стимулират земеделски производители и преработватели в областта на животновъдство, овощарство, оглеждане на етерично-маслени култури, млекопроизводство и др.

Основните ни акценти занапред:

-          „Подкрепи местното“ - представяне  на местни фирми и организации с успешно изпълнени проекти и популяризиране на  техните продукти;

-          Подкрепа в изпълнението на подписаните договори за финансиране;

-          За проектите  по ПРСР, нарастване  степента на  одобрение  (от 86%) и на договаряне (от 19%) до  размер близък до 100 %, както е по другите две оперативни програми;

-          Изпълнение на проекти от името на Местна инициативна група Кирково-Златоград;

-          Подготовка  на  МИГ  за следващия програмен период - нова Стратегия и астуални виждане за развитие на територията

Споделяйки няколко кадъра с успешни мигове от 2020 г.  и  проектни продукти от дейността ни, желаем здраве, весели коледни и новогодишни празници и богата на проекти, емоции и предизвикателства  2021 г!

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com