Актуални покани:

С утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад с № 93-34 от 05.01.2021 г. е одобрен за финансиране  проектно предложениe за вътрешнотериториално сътрудничество по процедура в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Подготвено и подадено от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино-Джебел“ – водеща организация на проекта и Сдружение с нестопанска цел  „Местна инициативна група  Кирково – Златоград“ - като партньор по проект „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културноисторическото наследство с помощта на иновативни дейности“.

Целта на проектното предложение е популяризирането на природното и културното наследство за да привлече туристическия интерес и да се стимулира туризма, като идеята е чрез проекта да превърне териториите на  „Местна инициативна група Ардино-Джебел“ „Местна инициативна група Кирково – Златоград“ в атрактивни места за отдих, забавление и почивка, като по този начин ще се спомогне за развитието на местните икономики.

 

 

  

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com