Актуални покани:

На 08.02.2021г. в СУ “Н.Й.Вапцаров“ Бенковски откри музикален кабинет. С това се даде официален старт на проекта на Училището за популяризиране на местното културно и природно наследство по  процедура на МИГ Кирково-Златоград, с финансовата продкрепа на ПРСР 2014-2020. На тържеството присъстваха Кмета  на Община Кирково Шинаси Сюлейман, Директора на Училището Съби  Хаджиев,  Валентина Димитрова – зам.кмет на Община Кирково, други гости, учители, ученици и родители !

Създаването на кабинета стана възможно благодарение на общите усилия на много хора и организации – спечелен бе проект по Програмата за развитие на селските райони -  BG 06RDNP 001-19.202, мярка 7.5.1 към сдружение МИГ- Кирково-Златоград на стойност 19500 лв, включващ   закупуване на музикалните инструменти и носии.  Община Кирково отпусна 12500 лв. за ремонт на помещението, а училището дофинансира – 8000 лева собствени средства за обзавеждане.

Директорът на училището  Съби Хаджиев благодари на общинското ръководство за осигурените средства и  на МИГ – за оказаното съдействие.  Кметът на общината   поздрави всички за новата придобивка на училището и сподели, че и в бъдеще ще продължи съвместната работа с училището за подобряване на материално- техническата база. 

Група ученици под ръководството на музикалния педагог г-н Симеон Николов, поздравиха всички с две хубави родопски песни!

източник: СУ Вапцаров

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com