Актуални покани:

Напомняме, че МИГ Кирково-Златоград обяви обществено обсъждане до 19.02.2021г, във връзка с Изменение №5 на Стратегията за ВОМР. Най- общо, исканата промяна е свързана с:
- Удължаване сроковете за подписване на договори за финансиране на проекти от Мерките на МИГ от 31.12.2020, съгласно сроковете за удължаване изпълнението на ПРСР 2014-2020;
- Преразпределяне в рамките на една оперативна програма на остатъчен финансов ресурс от мерки след проведени два приема, към мерки с наличие на списък с резервни предложения след проведен прием и оценка.
Пълният текст на съдържанието и обосновката на Предложението за промяна, както и начина на подаване на мнение по него, е достъпен на сайта на МИГ, раздел Обществени обсъждания, на адрес:

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com