Актуални приеми:

 ПОКАНА  ВТОРИ  ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ -  BG06RDNP001-19.224 - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

 

Процедурата определя като своя основна цел - повишаване конкурентоспособността на земеделието в общини Кирково и Златоград. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно определението на ПРСР 2014 – 2020 г.), което се финансира по настоящата мярка следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общините.

 Специфични цели на мярката са:

    -  насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

    -  опазване на компонентите на околната среда;

    -  Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;

    -   Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани

Процедурата е предназначена за земеделски стопани, с мин СПО 2000 евро или юридически лица с приходи, свързани със земеделски дейности.

 

Допустими дейности по процедурата:

·  Модернизация и механизация /инвестиции във физически активи/ пряко свързана с намаляване на производствените разходи и повишаване производителността на труда;

·   Постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността

·  Подобряване на енергийната ефективност на стопанствата;

· Съхранение на земеделската продукция с цел запазване качеството на продукцията;

·  Машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор;

·  Недвижима собственост свързана с дейността на земеделските стопанства;

·  Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия;

·  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници  за нуждите на земеделските стопанства

 

Географски обхват на мярката - Община Кирково и Община Златоград

 

Прием на проектни предложения :

Начало на втори  прием: 01.09.2020 г.  

Втори краен срок: 31.10.2020 г. 17:00 часа.

Бюджет на приема (размер на БФП)  359 156,50 лева

 

Документи за кандидатстване и информация - !! Избирайте документи за втори прием!!:

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com