Актуални приеми:

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 

BG06RDNP001-19.195 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор земеделие. Основна цел на мярката е насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности.
Специфична цел на мярката е усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.
Допустими са неземеделски дейности, които са насочени към:

  • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти с до 20 помещения за настаняване и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти;
  • Развитие на услуги във всички неземеделски сектори;
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
  • Развитие на занаяти
  • и други неземеделски дейности

Допустими кандидати:

  • Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
  • Земеделски стопани,чието стопанство има стандартен производствен обем  над 8 000 евро;

Географски обхват на мярката - Община Кирково и Община Златоград
Краен срок на първи прием: 11.03.2019 г. 17:00 ч.
Документи за кандидатстване и информация

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com