Актуални приеми:

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

 МИГ –Кирково-Златоград - Мярка 7.5.1 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство.”(ИНОВАТИВНА МЯРКА)
 Основна цел на процедурата е насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Допустими дейности по процедурата:
А. Инвестиционни - изграждането или подобренията на недвижимо имущество, като туристически информационни центрове; посетителски центрове, центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; на съоръжения за туристически атракции,  съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки)

Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство, като
популяризиране на нематериалното културно наследство, съхранение и популяризиране на местния фолклор, или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции - /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението; Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство.

Мярката е предназначена за Община Кирково,  Община Златоград,  Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), Читалища, Образователни институции с местно значение
Географски обхват на мярката - Община Кирково и Община Златоград

Първи прием – бюджет на приема: 195 580.00 лв.
      Начален срок: 03.06.2019г. Краен срок : 07.08.2019 г.- 17:00 ч.
Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием
      Начален срок: 03.02.2020г. Краен срок : 30.03.2020г. – 17:00ч.

Документи за кандидатстване и информация

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com