ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
по мярка ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет
в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“


“Местна инициативна група Кирково - Златоград, с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, обявява прием на проектни предложения по мярка ИК2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково - Златоград“ от стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.033- МИГ Кирково - Златоград„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково – Златоград“.

Документация към процедурата:
0. Обява;
1. Условия за кандидатстване;
2. Документи за информация към Условия за кандидатстване;
3. Документи за попълване към Условия за кандидатстване;
4. Условия за изпълнение;
5. Документи към условия за изпълнение;
6. Въпроси 1-2;

Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище на територията на МИГ, които отговарят на посочените в Условията за кандидатстване изисквания.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 1 955 800 лв.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване - https://eumis2020.government.bg/.

Настоящата процедура за подбор на проекти е с няколко крайни срока за подаване на проекти:

Първи краен срок - 17.12.2018 г. 17:00 часа.

Втори краен срок - 29.07.2019 г. 17:00 часа.

Трети краен срок - 18.03.2020г. 17:00 часа.

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com