ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ


МИГ Кирково-Златоград, с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014–2020, обявява прием на проектни предложения по мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
  от стратегията за ВОМР на МИГ Кирково-Златоград, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.148

Чрез процедурата, ще бъдат насърчени инвестициите в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, които са ключов фактор за създаване на конкурентоспособна и устойчива икономика.

Основна цел на процедурата е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на общините Кирково и Златоград чрез:

o   подобряване на средата и качеството на живот в населените места на общините Кирково и Златоград;

o   осигуряване на базови услуги на населението на общините Кирково и Златоград и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха.

Допустими кандидати по процедурата са Община Кирково, Община Златоград, Юридически лица с нестопанска цел и Читалища, регистрирани на територията на двете общини.

Първи краен срок: 31.01.2019 г. 17:00 ч. Втори прием с краен срок 30.06.2019 г. 17:00 часа (при условие, че са налични остатъчни средства от предходния прием по мярката).

Документи за кандидатстване и информация:

0. Обява 

1. Условия за кандидатстване 

2. Приложения към Условия за кандидатстване

3. Условия за изпълнение

4. Приложения към Условия за изпълнение

 

Водено от общностите местно развитие

ВОМР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com