Ръководството на ДФ „Земеделие” изготви План с мерки за подобряване дейността на фонда, наваксване с обработката на забавени проекти по ПРСР 2014-2020 г.,  особено по подхода ЛИДЕР/ВОМР.

В тази категория са и 107 процедури и 416 проектни предложения, подадени чрез МИГ в страната. Планът предвижда мерки, които биха позволили обработка на всички забавени процедури до 30.09.2021,  а на забавените проектни предложения – до 15.10.2021 г.

Освен това, ще бъде публикувано на сайта – dfz.bg и на eufunds.bg „Ръководството на бенефициента”. То е предназначено за всички бенефициенти, които изпълняват договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и има за задача да улесни бенефициентите чрез предоставяне на конкретна, синтезирана и систематизирана информация относно техните основни права и задължения, за да се осигури ефективно техническо и финансово изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ.

ДФЗ от 28.06.2021  ще предоставя и текуща информация за проекти и проектни предложения по телефон, електронните пощи на кандидатите и регулярни бюлетини.

https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/dfz_s_merki_za_podobryavane_na_deinostta/